Liên hệ:

09 tháng 06, 2020

Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Phú Yên, Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường 7, TP. Tuy hòa,

tỉnh Phú Yên

Điện thoại:   (057) 3843128

Email: phongkt_dbcl@pyu.edu.vn

Giới thiệu

25 tháng 07, 2016

-Tổ Kiểm định và Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trực thuộc phòng QLKH & HTQT được thành lập theo Quyết định 160/QĐ-ĐHPY ngày 07/05/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên.

- Tổ Đảm bảo chất lượng trực thuộc Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 223/QĐ-ĐHPY ngày 10/06/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên.

- Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng trực thuộc Trường Đại học Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-ĐHPY ngày   29/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên.