CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
Công đoàn trường
 


Điều 1. Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của BCH Công đoàn

            Căn cứ Điều 12 và Điều 15 chương II, Điều 17 chương III  Điều lệ Công đoàn Việt Nam, BCH Công đoàn trường Đại học Phú Yên khóa III có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

            - Quyết định chủ trương, kế hoạch, biện pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường khoá III.

            - Thi hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Trường Đại học Phú Yên, Nghị quyết của LĐLĐ tỉnh Phú Yên và Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

            - Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động đối với các công đoàn bộ phận và tổ công đoàn trực thuộc.

            - Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của Công đoàn trường với Đảng ủy trường, công đoàn cấp trên và thông báo cho công đoàn trực thuộc.

            - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

            - Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật, đảm bảo thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

            Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

            - Phối hợp với lãnh đạo Nhà trường tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBVC hàng năm; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các  vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, cán bộ, giảng viên và người lao động. Cùng với Ban Giám hiệu nhà trường, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CBVC, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện.

            - Tổ chức vận động CBVC thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên và người lao động tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

            - Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, hoạt động kinh tế Công đoàn theo quy định của Nhà nước và Công đoàn cấp trên.

            - Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

            - BCH Công đoàn Trường họp định kỳ 2 tháng 1 lần, khi cần thiết thì triệu tập họp bất thường.

            Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban Thường vụ Công đoàn trường

            Ban Thường vụ Công đoàn trường là cơ quan thường trực của BCH điều hành hoạt động của công đoàn giữa 2 kỳ họp BCH, có trách nhiệm và quyền hạn sau:

            - Ra nghị quyết, quyết định, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công đoàn cấp trên và của BCH Công đoàn trường.

            - Hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các CĐBP, các tổ công đoàn, tổ chức, kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động công đoàn.

            - Điều hành giải quyết các công việc giữa 2 kỳ họp của BCH; báo cáo tình hình và hoạt động của Công đoàn trường với công đoàn cấp trên và thông báo tình hình, kết quả hoạt động công đoàn với CĐBP và tổ công đoàn trực thuộc.

            - Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của BCH, triệu tập các cuộc họp BCH và báo cáo các hoạt động với BCH; tổ chức hoạt động của các uỷ viên BCH.

            - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Luật Công đoàn, Điều lệ công đoàn và các quy định của Trường và Công đoàn cơ sở.

            - Chỉ đạo công tác đổi mới tổ chức cán bộ của công đoàn. Quyết định kết nạp công đoàn viên mới, quyết định thành lập, giải thể tổ chức công đoàn bộ phận, quyết định bổ nhiệm các chức vụ; giải quyết việc khen thưởng, kỷ luật nội bộ công đoàn theo đúng quy chế và pháp luật hiện hành.

            - Tổ chức các hoạt động mở rộng quan hệ đối ngoại của công đoàn cơ sở.

            - Quyết định về các vấn đề tài chính, tài sản công đoàn, dịch vụ công đoàn, nghỉ ngơi, tham quan du lịch, văn hoá, TDTT của công đoàn cơ sở.

            - Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Trả lời các thắc mắc, chất vấn của các uỷ viên BCH.

            - Thường vụ Công đoàn họp định kỳ 01 tháng 01 lần, khi cần thiết triệu tập họp bất thường.

            Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của các uỷ viên BCHCĐ trường  

- Các UV BCH được phân công nhiệm vụ theo Biên bản số 32/PCNV-CĐCS ngày 19/10/2012.

            - Tham gia đầy đủ các kỳ họp của BCH, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng các nghị quyết, quyết định của BCH, thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết cho Ban Thường vụ, tham gia các hoạt động do Ban TV phân công.

            - Các uỷ viên BCH có trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo của cấp mình tổ chức thực hiện các nghị quyết của BCH, Ban Thường vụ, phát hiện, đề xuất những vấn đề về lý luận, thực tiễn cho Ban Thường vụ.

            - Các uỷ viên BCH ngoài nhiệm vụ được giao, phải phụ trách các CĐBP, Tổ Công đoàn trực thuộc, được mời dự các cuộc họp của Công đoàn cơ sở để nắm tình hình và tham gia chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết ở đơn vị, phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, đề xuất, góp ý với Ban Thường vụ những vấn đề cần thiết.

            - Các uỷ viên BCH được Ban Thường vụ cung cấp thông tin, được chất vấn Ban Thường vụ những vấn đề mà mình quan tâm và được trả lời.

            Điều 4. Chủ tịch Công đoàn cơ sở là người đứng đầu BCH chủ trì các hoạt động của Ban Thường vụ, BCH,  có trách nhiệm và quyền hạn:

            - Chủ tịch Công đoàn chịu trách nhiệm điều hành chung các công tác của Công đoàn; điều hành hoạt động của BCH, BTV theo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm trước BCH về việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC. Thay mặt Ban Thường vụ làm việc với BGH, Đảng uỷ và lãnh đạo các đơn vị để giải quyết các công tác của công đoàn.

- Phối hợp hoạt động với các CĐCS trong khối Trường học trực thuộc LĐLĐ Tỉnh; viết báo cáo 6 tháng và cả năm.

- Phụ trách công tác thi đua, tổ chức, tài chính; chuẩn bị các nội dung họp của BCH, BTV và toàn thể công đoàn.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác của các CĐBP Tổ chức – Tài chính, CĐBP hành chính – Nội trú, CĐBP Học sinh – Sinh viên và CĐBP Khoa Chính trị.

            - Ủy quyền, phân công trách nhiệm cho  Phó chủ tịch và Ủy viên Thường vụ thực hiện các mặt công tác khi cần thiết. Quyết định những công việc đột xuất khi không họp được Ban Thường vụ và báo cáo lại với Ban Thường vụ trong kỳ họp gần nhất.

            - Chủ tài khoản của Công đoàn trường.

            Điều 5.  Phó chủ tịch Công đoàn  có trách nhiệm và quyền hạn:

- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ, BCH trong lĩnh vực được phân công. Nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ các chủ trương, biện pháp, tổ chức hoạt động công đoàn.

            - Phụ trách công tác nữ công, tuyên giáo và các công tác do chủ tịch phân công; 

- Thay mặt chủ tịch Công đoàn cơ sở giải quyết công việc khi được chủ tịch ủy quyền; uỷ nhiệm chủ tài khoản;  thường trực công tác thi đua;

 

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác của các CĐBP Tự nhiên – Ngoại ngữ, CĐBP Xã hội và Nhân văn, CĐBP Đào tạo - Nông nghiệp - Kinh tế và CĐBP Khoa Tiểu học – Mầm non; viết báo cáo hàng tháng, quý và lĩnh vực mình phụ trách.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Ban Thường vụ về lĩnh vực được phân công phụ trách.

            Điều 6. Uỷ viên Ban Thường vụ có trách nhiệm và quyền hạn

            - Phụ trách công tác kiểm tra, tổ chức chỉ đạo và triển khai kiểm tra hoạt động công đoàn.

            - Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các công tác của CĐBP Khoa học – Thanh tra – Thư viện, CĐBP Giáo dục thể chất - Nghệ thuật, CĐBP Khoa Kĩ thuật – Công nghệ. Viết báo cáo  lĩnh vực mình phụ trách.

            - Phối hợp với các uỷ viên Ban Thường vụ trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

            - Thay mặt Ban Thường vụ trả lời chất vấn của BCH những vấn đề trong lĩnh vực được phân công phụ trách.
                                                      CHƯƠNG 2

                                NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

            Điều 7. Nguyên tắc và chế độ làm việc của Ban Thường vụ

            1. Nguyên tắc làm việc

            Ban Thường vụ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi vấn đề cần có quyết định tập thể phải được thảo luận dân chủ. Mọi công việc do cá nhân phụ trách phải được giao trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

            - Những vấn đề cần được tập thể Ban Thường vụ thảo luận và quyết định: Ra các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ để thực hiện nghị quyết BCH và của Đại hội công đoàn trường, các chương trình, đề án, nhiệm vụ của công đoàn trong từng thời kỳ; Các văn bản đề xuất với Đảng uỷ, BGH về công tác công đoàn; báo cáo của Ban Thường vụ trình ra Hội nghị BCH, Đại hội công đoàn trường; quyết định về tổ chức, bộ máy hoạt động của công đoàn trường; báo cáo, dự toán, quyết toán tài chính hàng năm; quyết định sử dụng tài sản công đoàn; phân công công tác trong Ban Thường vụ.

            - Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ phải được ít nhất 1/2 số thành viên biểu quyết tán thành mới có giá trị. Những việc đột xuất, Ban Thường vụ giao cho các đồng chí thường trực giải quyết và báo cáo Ban Thường vụ vào kỳ họp gần nhất.

            2. Chế độ làm việc

            - Ban Thường vụ có chương trình, kế hoạch làm việc hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, 01 năm. Các uỷ viên Ban Thường vụ có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

            - Ban Thường vụ họp định kỳ mỗi tháng một lần, họp đột xuất khi có yêu cầu.

           - Ban Thường vụ công đoàn làm việc với Thường vụ Đảng uỷ, BGH 06 tháng/01 lần.                    

            - Chủ tịch, Phó Chủ tịch có kế hoạch hội ý, trao đổi thường xuyên để điều hành hoạt động của Ban Thường vụ giữa 2 kỳ họp. Các vấn đề, đề án, chương trình trước khi đưa ra thảo luận tại Ban Thường vụ phải được chuẩn bị chu đáo.

            - Các uỷ viên Ban Thường vụ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

            - Chủ tịch điều hành các kỳ họp của Ban Thường vụ.

            Điều 8. Nguyên tắc và chế độ làm việc của Ban chấp hành

            - BCH làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi hoạt động của BCH đều tiến hành công khai, dân chủ.

            - BCH có chương trình công tác hàng quý, hàng năm và toàn khoá.

            - Các nghị quyết, quyết định của BCH chỉ phải được ít nhất 2/3 số uỷ viên tham gia thảo luận và phải được trên 1/2 số uỷ viên BCH đồng ý. Uỷ viên BCH được bảo lưu ý kiến nhưng phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết.

            - Định kỳ 02 tháng/lần các uỷ viên BCH phải báo cáo kết quả công việc cho Ban Thường vụ.

            - Ban Chấp hành họp định kỳ 02 tháng một lần, họp đột xuất khi có yêu cầu.

            Điều 9. Tổ chức thực hiện các quyết định, nghị quyết công đoàn

            Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công đoàn cấp trên và BCH Công đoàn đều được Ban Thường vụ bàn kế hoạch hướng dẫn tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.

            - Nội dung nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực ban chuyên môn nào thì ban đó phải chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

            - Các ban phải làm tham mưu giúp việc cho BCHCĐ và Ban Thường vụ, đồng thời đôn đốc kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công đoàn do ban mình phụ trách.

Điều 10. Ban Thường vụ có trách nhiệm tổ chức, thực hiện chế độ làm việc của BCH, Ban Thường vụ theo quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu cần bổ sung, sửa đổi thì thông qua BCH quyết định. 
   
     
 
Công đoàn trường
    Tin tức
    Công đoàn trường tổ chức vui chơi cho các cháu nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi.
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
 Thông tin về kỳ thi Olimpic Toán Học sinh – sinh viên toàn quốc năm 2017.
Website liên kết
Thăm dò ý kiến
 Theo bạn, để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường cần chú trọng khâu nào nhất:
Sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV
Khẩn trương đầu tư xây dựng CSVC, trang thiết bị .
Đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ gắn với trách nhiệm
Mở nhiều ngành học mới đáp ứng nhu cầu xã hội.
Ý kiến khác
Thống kê website

     Đang online : 1
     Hôm nay : 1
     Hôm qua : 5
     Tổng cộng : 17768

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312